Please wait...


Hart- en vaatziekten te voorkomen

Cardiovasculaire voorvallen in verband met coronaire hartziekten blijven wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte en morbiditeit. NanoCardio is een Interreg-project dat zich richt op de preventie van deze ziekten.

Wat ? Vroegtijdige detectie van atheromateuze plakken die een risico lopen. Hoe ? Niet-invasieve beeldvormingsmethode, geen ioniserende straling, uitstekende resolutie


Een grensoverschrijdend programma

Interreg bundelt de knowhow van partners in de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Aan de Universiteit van Bergen (UBergen), de Universiteit van Gent (UGent) en de Universiteit van Reims (URCA) is een reeks partners toegevoegd in Frankrijk en België.

EFRO budget : 801.338,91

Totaal budget : 1.602.677,85


Interreg


UMons

Opérateur chef de fileURCA
Logo URCA

Opérateur #1UGent
Logo UGent

Opérateur #2


HET PROJECT

Inleiding

Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België.

Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

Het NanoCardio-project brengt 7 operators samen waarvan de leider de UMons is. De andere belangrijkste operatoren zijn de Universiteit van Gent en de Universiteit van Reims.


Detectie van atheroscletorische plaques door MRI en optische beelden

Atherosclerose is een aandoening, gekarakteriseerddoor de opstapeling van vetten in de bloedvaten, die bijdraagt tot de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen.

De vormingvan breekbare plaques is bepalend tijdensde ontwikkelingvan de aandoening. Dit duidt op de noodzaaken de interesse van onderzoekersom nieuwe protocolsop te stellen voor een vroegtijdige detectievan deze plaques. Nieuwe technieken zullen in de nabije toekomst de weefselkarakterisatieen kwantificatievan deze atherosclerotischelaesies toelaten.

MRI is één van de meest veelbelovende technieken.Context

Cardiovasculaire aandoeningen

 • Belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd
 • Risicofactoren: leeftijd, overgewicht,…Facteurs de risque : âge, surpoids,…

Implicatie voor de grensoverschrijdende zone

 • Vergrijzing : tegen 2030 zal 1 persoon op 4 senior zijn
 • Prevalentie in het gebied : 36% van de mannen en 24% van de vrouwen

De huidige methoden voor diagnose

 • Maar noodzaak tot aanbrengen van invasieve katheters en injectie van joodhoudende contraststoffen (allergieën)
 • Doppler. Niet invasief maar onvoldoende specifiek

Objectieven

Ontwikkeling van bimodale sonden voor de detectie en analyse van atherosclerotische plaques in vivo met behulp van magnetische (MRI) en optische (fluorescentie) beeldvorming.Geplande acties

UMONS
UMONS is de leider van het project Nanocardio. Twee laboratoria van UMONS zijn betrokken bij het project, het labo NRM en Moleculaire beeldvorming (Prof S. Laurent) en de dienst Cardiologie (Prof S. Carlier).

De UMONS zal instaan voor :

 • Het projectbeheer
 • De communicatie
 • De synthese van semi-dendritische nanoplatforms
 • De sequentiële functionalisatie van het glutamine platform door optische sondes en gadolinium chelaten (met URCA)
 • De optische en magnetische beeldvorming op in vitro en in vivo modellen

URCA
Wat de wetenschappelijke uivoering van het project betreft, beschikt de Université de Reims-Champagne (URCA) over een knowhow inzake de uitwerking en de typeaanduiding van de contraststoffen voor de optische beeldvorming en de MRI.

 • Synthese van magnetische en magneto-optische contrastproducten

 • Enten van nanoplateforms door peptide en contrastmedium

UGENT
De bijdrage van de UGent in het voorliggend project zal erin bestaan veiligheidsaspecten van de nanopartikels (module 6), die door de Universiteit van Mons ontwikkeld worden voor optimale beeldvorming van de bloedvaten, te bestuderen.

Gezien het aspect ‘veiligheid’ van immens belang is voor nanopartikels die ontwikkeld worden als dragers voor geneesmiddelen (nanomedicijnen) heeft GRGN veel ervaring in dit domein opgebouwd. Deze ervaring zal ze inzetten  om de veiligheidsaspecten  in beeld te brengen van nanopartikels die voor beeldvorming van de bloedvaten in ontwikkeling gaan.

Evaluatie van:

 • Veiligheid van bimodale sondes
 • Hun biologische en cytotoxische eigenschappen
 • Hun hemocompatibiliteit

 

 

Conclusie

Doorhet samenbrengenvan de expertise uit het grensgebied France-Wallonie-Vlaanderen, beoogthet project NanoCardio een multifunctioneelen biocompatible nanoscopischesonde te ontwikkelenvoor de visualisatieen analyse van atherosclerotischeplaques.

Het doel is om vroegtijdigde ontwikkelingvan deze plaques te detecterenom een passende behandeling mogelijkte maken. Tenslotte zal dit projectuitgevoerd worden om de preklinischeontwikkelingvan deze platformente overwegen.

Aangezien dit probleem een wereldwijd probleem is, zullen de resultatenvan het NanoCardio project kunnen doorgetrokkenworden op wereldwijde schaal.

L’équipe


Sophie Laurent
Maleotane Ndiaye
Thomas Vangijzegem
Francoise Chuburu
Cyril Cadiou
Juliette Moreau
Volodymyr Malytskyi
Stefaan De Smedt
Felix Sauvage
Mario Cordisco
Partenaires


Contact

Avenue Maistriaux 15
7000 Mons

+32 65 37 35 25

sophie.laurent@umons.ac.be

VISITEURS

Copyright NanoCardio